Kladno kulturní

Kladno kulturní

Kladno mělo v historii mnoho různých charakteristik, např. rudé nebo město sportu. Bylo však někdy vůbec Kladno kulturní? Odpovědí je jednoznačné ano. Jak moc ale umí město toto téma uchopit a vytvořit pro kulturu vyhovující podmínky?

Kladenská kultura byla vždy osobitá. Aby také ne, její kořeny vycházejí z průmyslové historie města. Z prostředí, kde ryzost charakteru definovala spolehlivost kamarádů při těžké fyzické práci. Velkou inspirací byly provozy Poldi i díky dvěma nejznámějším ikonám kladenské kultury, sestrám Válovým. Nutno podotknout, že jejich odkaz ve městě přetrvává díky dlouhodobé práci sochařky a kurátorky Dagmar Šubrtové. Té se také podařilo spolu s dědici zpřístupnit ateliér sester Válových.

Dalším významným počinem na poli kladenské kultury jsou tradiční Kladenské dvorky. Již od jejich samotného počátku v 80. letech minulého století byly Dvorky vždy založené na osobním nasazení a energii pořadatelů, dříve výtvarníků, dnes členů Spolku Podprůhon. Postupně se k výstavám výtvarného umění přidala hudební a divadelní produkce a vznikla tak akce, která již k městu neodmyslitelně patří.

S tradicí více než 40 let fungovala v Kladně Malá galerie České spořitelny, a to hlavně díky fotografovi Jiřímu Hankemu. Touto galerií s důkladně vystavěnou dramaturgií prošel každý, kdo v české fotografii něco znamenal. V roce 2019 došlo k jejímu uzavření a následně na její činnost navázal Kabinet fotografie v Kladenském zámku. Dalším příkladem neskutečného nasazení je spolek Halda, který stojí za nově vzniklým Muzeem věžáků, pořádá mnoho společensko-vzdělávacích akcí a v neposlední řadě vydává publikace, které významně přispívají k poznání města a jeho historie.

Co se týká osobního nasazení, není možné nezmínit působení divadelních amatérských spolků. Můžeme být pyšní na skvělé amatérské soubory, které zde působí. Divadlo V.A.D pravidelně sklízí úspěchy u diváků i kritiků na mezinárodních festivalech. Soubor Kladina pravidelně hostuje v pražském Činoherním klubu a v neposlední řadě také Hotel 0, který se vymyká všemu, co jste dosud viděli. Nedávná obnova kina Sokol, která na toto exponované místo v Kladně vrátila život, byla možná opět jen díky nadšení spolku Kladno žije. Momentálně to však vypadá, že spolek bude muset hledat pro své aktivity jiné místo. Toto je skutečně jen pár vybraných příkladů, které ovšem významně určují kladenskou kulturní scénu a ilustrují aktivitu občanů a spolků v této oblasti.

Jak se však ke kultuře staví samotné město? To zřizuje Městskou knihovnu, Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion, dále pak Kladenský zámek a podporuje kulturu prostřednictvím dotací. Pokud jde o vedení města, zde je problém stejný jako kdekoliv jinde - obecně politiky kultura příliš nezajímá. Vidí jen nároky na rozpočet a již příliš neřeší její přidanou hodnotu, ať již pro cestovní ruch nebo kvalitu života, o vzdělávání nemluvě. Snad jen v případě velkých přešlapů typu svévolného odvolání ředitele nebo jmenování příbuzných do řídících funkcí, kdy se zvedne vlna nevole veřejnosti, je to jiné. To pak politik většinou zpozorní a začne se kultuře věnovat. Ovšem zde se nejedná o zájem o kulturu, ale o strach z negativního mediálního obrazu.

Nedostatek zájmu o tuto oblast samozřejmě vede k tomu, že nikdo nepřichází s jakoukoliv vizí, zejména u organizací, které město zřizuje. Navíc na Kladně jsou divadla kolbištěm různých politických zájmů, kdy dochází k svévolnému a netransparentnímu jmenování či odvolávání vedení divadel. A když loni poprvé došlo za vyhrocených okolností k výběrovému řízení na místo jednatele/jednatelky divadel, přihlásila se pouze jedna zájemkyně. To nebylo žádným překvapením. Do takového politikou zmítaného prostředí se totiž žádný renomovaný odborník nepohrne. Každému totiž musí být jasné, že jeho práce by byla každý den ohrožená bez ohledu na to, jaké jsou její faktické výsledky. Tento nesmyslný začarovaný kruh může přerušit jenom někdo, kdo bude opravdu prosazovat zájmy divadla. Kdo zrealizuje skutečně transparentní výběrové řízení na jednatele/jednatelku za účasti odborné veřejnosti i opozice. Ten, kdo bude požadovat ve výběrovém řízení předložení skutečných koncepčních materiálů s měřitelnými indikátory, nikoliv slohová cvičení bez konkrétních cílů. Pokud zůstaneme u organizací, které zřizuje město, je třeba také zmínit Kladenský zámek, kde začíná být v posledních letech živo. Vzniklo zde či bylo opraveno několik stálých expozic. Dramaturgie v zámecké galerii však není příliš vyrovnaná. Nicméně oproti předchozím letům je patrné, že se činnosti na zámku město systematicky věnuje. Ačkoliv má město Kladno několik platných strategických materiálů, a najdeme mezi nimi i strategii rozvoje sportu, o kultuře se toho mnoho nedočteme. Jakousi představu o směřování kultury ve městě nabízí Plán realizace a rozvoje kulturních aktivit města Kladna na období 2019–2022, který vytvořila Kulturní komise města. Nutno podotknout, že v tomto dokumentu chybí termíny, které jsou pro každý plán zásadní. Některé definované cíle jako např. péče o odkaz slavné průmyslové historie Kladenska jsou pouhou proklamací, neboť nejsou již dále rozvedené a není uvedeno, jakým způsobem jich chce město dosáhnout. Přitom je zde spousta zajímavých podnětů, např. prosazení estetických uměleckých prvků do veřejného prostoru nebo víceleté granty. Zejména víceleté granty mohou být nástrojem výrazné pomoci lidem, kteří se kultuře na Kladně věnují. O kladenských divadlech či Městské knihovně se zde nedočteme nic, jako by na kladenské kulturní scéně vůbec neexistovaly. Bude zajímavé za dva roky sledovat, co se podařilo ze zmíněného plánu prosadit a realizovat.

Závěrem se dá říci, že na Kladně se kultuře daří, i když žije ze své vlastní podstaty a zájmu obyvatel města. K tomu, aby se mohla rozvíjet a kvést, bude potřebovat velkou podporu města. A to nejen co se týká financí, ale zejména v nějakém konzistentním a dlouhodobém přístupu, který se nebude měnit po každých komunálních volbách. V kultuře jsme obecně zvyklí na to, že finančních prostředků není příliš, musíme hodně improvizovat a jedinou odměnou je nám spokojený divák/návštěvník/čtenář. Na co se však špatně zvyká a co všechny vyčerpává, je nejistota, kdy se neustále mění podmínky pro naši práci a narůstá byrokracie. Právě začíná příprava strategie rozvoje města a doufejme, že zde bude mít kultura svoje oprávněné místo.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se aktivně podílejí na kulturním životě Kladna, ať již organizátorům, vydavatelům nebo návštěvníkům. Vím, že někdy pochybujete o tom, jestli má vaše práce smysl. Ale každý z nás, kdo v této oblasti pracoval, ví, jaký je to pocit vidět po vydařené akci nadšené diváky či návštěvníky a vědět, že právě zažili něco, co změní jejich pohled na svět, třeba jen na chvíli. Má to smysl.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu